POMOCOU SOKOLIARSKYCH DRAVCOV

Biologická ochrana pozostáva z opatrení kedy sa využívajú prirodzené schopnosti dravých vtákov, ako vrcholových predátorov na plašenie ostatných druhov vtákov. Či sa už jedná o škorce, drozdy, havrany, čajky, vrany, holuby, či iné spevavce u všetkých vtákov je zakódovaný rešpekt pred dravými vtákmi a preto sa dá dosiahnuť vyzdvihnutím niektorých prirodzených daností dravcov, že keď sa ich silueta objaví na oblohe ostatné vtáky sa snažia dostať čo najskôr z ich blízkosti.

Biologická ochrana sa v súčasnosti využíva hlavne na:

 • letiskách, kde sa pomocou dravcov plašia vtáky z letiskovej plochy,
 • mestách na elimináciu početných holubích kŕdľov, 
 • ochranu sadov, viníc a polí pred náletmi škorcov, drozdov a ostatých spevavcov,
 • ochranu golfových ihrísk pred čajkami ktoré ničia trávový porast,
 • ochranu lesných škôlok pred nájazdmi orešníc a ďalších semenami sa živiacich vtákov,
 • smetiskách a sídliskách na elimináciu čajok.

Zároveň sa dravé vtáky používajú aj na ochranu skladov, veľkých hál a sýpiek pred náhodne vletenými malými vtáčikmi, ktoré sa pomocou špeciálne vycvičených dravých vtákov plašia.


Princíp plašenia:

 • musí sa vyvinúť permanentný tlak na škodcov,
 • Len za takého predpokladu sa kŕdle škodiacich vtákov prestanú zdržovať v stráženom priestore a začnú hľadať iné miesta na zabezpečenie svojej obživy ale aj hniezdenia.

  • využívajú sa sokoliarsky vedené dravce,
  • práca spočíva v neustálom obchádzaní strážnej plochy a v prípade objavenia škodcov sa vypúšťa dravec. Po odletení škodcov sa dravec privolá a sokoliar pokračuje v obhliadke areálu,
  • Prvé dni biologickej ochrany sú vždy najnáročnejšie,
  • Po cca týždni sa situácia začne zlepšovať a vtáky si začínajú uvedomovať neprestajné nebezpečenstvo, ktoré im hrozí, situácia zvyčajne upokojuje natoľko, že vtáky síce prilietavali k stráženému areálu väčšinou v ranných a večerných hodinách, ale zdržujú sa poväčšine v okolí stráženej plochy a sadajú len na stromy, strechy a drôty v okolí. Po zbadaní sokoliara odlietajú do bezpečnej vzdialenosti.

V roku 2017 sme rozšírili naše služby do Dánska, kde aktívne vykonávame biologickú ochranu pomocou sokoliarskych dravcov proti viacerým druhom čajkám a tak isto vranám a havranom.