BIOLOGICKÁ OCHRANA SADOV A VINÍC

Pomocou dravých vtákov sa dajú chrániť aj veľké plochy s poľnohospodárskymi plodinami či sa jedná o polia, vinice alebo sady.

Samotný spôsob ochrany je individuálny pre každú chránenú plochu vychádzajúc z rôznych faktorov:

 • Od veľkosti chránenej plochy závisí počet použitých dravých vtákov,
 • od druhu škodcov závisí druh dravca ktorý sa použije a akým spôsobom sa bude biologická ochrana prevádzať.

Škody spôsobené na kôstkovinách a na viniči sa môžu vyšplhať až do 70% strát spôsobených naďobnutím rôznymi spevavcami a pri zosadnutí veľkých kŕdľov škorcov nastávajú až 90% straty spôsobené naďobávaním a súčasným strasením.

Z dôvodu ľahšej dostupnosti potravy, lákajú takto pestované plodiny konzumentov z celého okolia a tým nastáva ich enormná koncentrácia čo vedie k neúnosným škodám.

Biologická ochrana pozostáva z opatrení kedy sa využívajú prirodzené schopnosti dravých vtákov, ako vrcholových predátorov na plašenie ostatných druhov vtákov. Či sa už jedná o škorce, drozdy, havrany, či iné spevavce u všetkých vtákov je zakódovaný rešpekt pred dravými vtákmi a preto sa dá dosiahnuť vyzdvihnutím niektorých prirodzených daností dravcov, že keď sa ich silueta objaví na oblohe ostatné vtáky sa snažia dostať čo najskôr z ich blízkosti.

Biologická ochrana sa v súčasnosti využíva hlavne na:

 • letiskách, kde sa pomocou dravcov plašia vtáky z letiskovej plochy,
 • mestách na elimináciu početných holubích kŕdľov,
 • ochranu sadov, viníc a polí pred náletmi škorcov, drozdov a ostatých spevavcov,
 • ochranu golfových ihrísk pred čajkami ktoré ničia trávový porast,
 • ochranu lesných škôlok pred nájazdmi orešníc a ďalších semenami sa živiacich vtákov.

Zároveň sa dravé vtáky používajú aj na ochranu skladov, veľkých hál a sýpiek pred náhodne vletenými malými vtáčikmi, ktoré sa pomocou špeciálne vycvičených dravých vtákov na tento účel plašia alebo v krajnom prípade odlovujú.

Pomocou dravých vtákov sa darí škody v sadoch a viniciach aj pri neustálom atakovaní škodcami znížiť do únosných 15%, čo v konečnom dôsledku zachraňuje samotnú existenciu úrody

Počet nasadených dravcov a sokoliarov závisí od veľkosti chránenej plochy aby bolo zabezpečené neustále monitorovanie (1 človek 12 až 14 hodín denne pomocou 2 až 3 dravcov ochraňuje cca 20 ha)

Princíp plašenia:

 • musí sa vyvinúť permanentný tlak na škodce

Len za takého predpokladu sa kŕdle škodiacich vtákov prestanú zdržovať v stráženom priestore a začnú hľadať iné miesta na zabezpečenie svojej obživy.

 • využívajú sa sokoliarsky vedené dravce
 • práca spočíva v neustálom obchádzaní strážnej plochy a v prípade objavenia škodcov sa vypúšťa dravec ktorý na ne útočí. Po odletení škodcov sa dravec privolá a sokoliar sa pokračuje v obhliadke farmy.
 • Prvé dni biologickej ochrany sú vždy najnáročnejšie.
 • Po cca týždni sa situácia začne zlepšovať a vtáky si začínajú uvedomovať neprestajné nebezpečenstvo, ktoré im hrozí, situácia zvyčajne upokojuje natoľko, že vtáky síce prilietavali k stráženému areálu väčšinou v ranných a večerných hodinách, ale zdržujú sa poväčšine v okolí stráženej plochy a sadajú len na stromy a drôty v okolí. Po zbadaní sokoliara odlietajú do bezpečnej vzdialenosti.

Garantujeme Vám, že máme všetky potrebné:

 • osvedčenia na vykonávanie odchytu túlavých zvierat v zmysle §22 ods. 9 Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 
 • osvedčenia na prepravu zvierat podľa Nariadenia Rady č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činnosti a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenie č. 1255/97
 • povolenia od RVPS a ŠVPS SR ktoré nás oprávňujú odchytávať meststké holuby a prepravovať ich.

Všetky potrebné povolenia Vám vydáme na požiadanie.